Programmabegroting 2020-2023

2. Overzicht incidentele baten en lasten

2. Overzicht incidentele baten en lasten

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten weer en presenteren we het structurele begrotingssaldo.

In de volgende tabel geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. De baten en lasten die niet incidenteel zijn, zijn immers structureel van aard. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

Een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV voorschrijft, is in het financieel overzicht van de begroting opgenomen (bijlage 5 in dit document). In de nota reserves, die tegelijk met deze programmabegroting in de gemeenteraad wordt behandeld, zijn de reserves uitgebreid toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Progr

Bron *

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

1

KN 2018-2021

Wonen met ondersteuning

709

600

1

KN 2018-2021

Onttrekking algemene reserve

-709

-600

1

PB 2020-2023

Jeugdzorg

-543

1

PB 2018-2021 en PB 2020-2023

Wijkverpleegkundige

40

40

40

1

PB 2020-2023

Oplosagenda beschermd wonen

-3.800

3.110

2.346

600

400

1

PB 2020-2023

uit de reserve beschermd wonen

3.800

-3.110

-2.346

-600

-400

1

PB 2020-2023

Wmo dagbesteding en begeleiding

-250

1

PB 2020-2023

Ons huis van de wijk

80

1

PB 2020-2023

Uit de reserve wonen, welzijn en zorg

-80

1

PB 2020-2023

Inkomsten jeugdzorg

1.700

1.700

2

PB 2017-2020/ PB 2019-2022

Onderwijsvernieuwing

51

2

KN 2018-2021

BIM5: HBO in Oss

100

100

58

2

KN 2018-2021

Onttrekking algemene reserve

-100

-100

-58

2

PB 2019-2022 en PB 2020-2023

Investeringen onderwijs

-11

-91

-661

-44

2

PB 2020-2023

Terugstorting egalisatiereserve WSW

-610

2

PB 2020-2023

Vervangende nieuwbouw basisschool 't Schrijverke en gymzaal

535

288

2

TR 2019

VSO de Sonnewijser

462

2

PB 2020-2023

Voordeel gesubsidieerde peuteropvang

-110

2

TR 2019

Experiment Regelluw

100

92

2

TR 2019

Uit reserve participatiebevordering

100

92

3

PB 2019-2022

Wijkcentrum D'n nieuwe Iemhof

60

3

PB 2019-2022

Kwartiermaker Iemhof

50

75

3

PB 2019-2022

Onttrekking uit reserve IVB

-50

-75

3

PB 2020-2023

Cultuurpodium Groene Engel

140

85

3

PB 2019-2022

Afdekking kosten IVB

370

3

PB 2020-2023

Uit reserve IVB

-370

3

PB 2019-2022 en PB 2020-2023

Onderzoeksbudget Golfbad

50

100

3

PB 2019-2022 en PB 2020-2023

Investeringen ontmoeten en sport

-168

-705

-654

-289

3

PB 2020-2023

Garantstelling de Koppelinck

50

3

PB 2020-2023

Uit reserve IVB

-50

4

PB 2018-2021

Ontwikkeling stadscentrum

570

1.650

850

4

PB 2019-2022

Budget Taskforce centrum

75

4

PB 2019-2022 en PB 2020-2023

Investeringsfonds Stadshart Oss

2.000

1.500

4

PB 2020-2023

Stimuleringsregeling wonen in het centrum

147

160

4

PB 2020-2023

uit reserve volkshuisvesting

-147

-160

4

PB 2020-2023

Diverse wijzigingen centrum

60

4

PB 2020-2023

Uit reserve Wal Kwartier

-60

5

PB 2018-2021

Verduurzaming openbare ruimte

38

38

5

PB 2018-2021

Vernieuwbouw Ir. Diddewerf

-29

5

PB 2019-2022

Investeringsfonds Duurzaamheid

600

5

PB 2019-2022

Klimaatadaptatie

50

5

PB 2019-2022

Onttrekking duurzaamheidsfonds

-50

5

PB 2019-2022

Onderzoeksbudget Lithse Polder

100

5

PB 2019-2022

Onttrekking duurzaamheidsfonds

-100

6

PB 2018-2021

Evenementen coördinator

54

54

6

PB 2019-2022

Kosten Quick wins binnenhavens

3.573

6

PB 2019-2022

Inzet reserve haven

-3.573

6

TR 2019

Gedeeltelijke aflossing lening BOM

-138

6

TR 2019

Storting in reserve economie

138

6

PB 2020-2023

Verkoopopbrengst verhuurde panden

-428

7

PB 2020-2023

Onderzoek Noordelijke randweg

150

7

PB 2020-2023

Bewaakte fietsenstalling Spoorlaan

118

8

PB 2017-2020/ PB 2019-2022

Voorbereiding Omgevingswet en nieuwe omgevingsvisie

410

490

8

Raadsbesluit/ PB 2019-2022

Fase 2 windpark

312

8

Raadsbesluit/ PB 2019-2022

Uit reserve Windpark

-312

8

TR 2019

Inkomsten windpark van Raedthuys

-430

8

TR 2019

Storting in reserve Windpark

430

8

PB 2020-2023

Koploperproject Ravenstein

1.300

8

PB 2019-2022 en PB 2020-2023

Reserve strategische aankopen

500

500

8

PB 2019-2022

Locatieontwikkeling Koornstraat

1.500

8

PB 2020-2023

Herontwikkeling Kapelaan Nausstraat

700

8

PB 2020-2023

Herontwikkeling Hooghuis Ravenstein

1.550

8

PB 2019-2022 en PB 2020-2023

Vrijval ABR i.v.m. nieuwe risicosystematiek

-4.600

-5.700

8

PB 2019-2022

Ambities woningbouw

113

113

67

8

PB 2019-2022

Impuls erfgoed

60

30

30

8

PB 2019-2022

Onderzoek Euterpelaan

130

8

PB 2019-2022

onttrekking uit reserve volkshuisvesting

-130

8

TR 2019

Afromen reserve beheerkosten startersleningen

-300

-200

-180

8

TR 2019

Opheffen reserve ISV

-270

8

PB 2020-2023

Actualiseren evenementenbeleid

50

8

PB 2020-2023

Uit reserve geluid

-50

9

PB 2018-2021/PB 2019-2022

Investeringen veiligheid

-220

10

PB 2018-2021

E-Dienstverlening

342

10

PB 2019-2022

Hogere kosten ICT

130

10

PB 2020-2023

ICT kosten diversen

225

402

10

PB 2020-2023

ICT investeringen

-444

-141

10

PB 2019-2022

Bedrijfsvoering vastgoed

45

10

PB 2018-2021/ PB 2019-2022

Verhoging aantal stembureaus

80

10

TR 2019

Inhuur voor bestemmingsplan buitengebied

200

10

PB 2020-2023

Toekomstbestendige organisatie

500

500

11

PB 2020-2023

Hogere bijdrage BSOB

268

11

PB 2019-2022

Vrijval reserve Kosten en risico's herindeling Maasdonk

-112

11

TR 2018 & 2019

Verlaging onvoorzien

-120

Overige

PB 2020-2023

-30

70

*KN = kadernota, PB = programmabegroting, TR = financiële tussenrapportage

Structureel begrotingssaldo

Om een goed oordeel te kunnen vormen over de begroting is het van belang om het saldo te corrigeren met incidentele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

In de volgende tabel geven we de lasten, baten en saldo per programma, de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het geraamde resultaat weer. We verrekenen het geraamde resultaat met de incidentele baten en lasten. Dit geeft het structureel begrotingssaldo weer.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Programma 1

Lasten

79.822

86.217

92.395

90.852

89.245

89.085

Baten

-3.730

-2.221

-1.748

-1.808

-2.008

-2.008

Saldo

76.092

83.996

90.647

89.043

87.237

87.077

Programma 2

Lasten

67.099

68.657

68.508

67.879

67.751

67.395

Baten

-29.945

-28.254

-28.092

-28.092

-28.092

-28.092

Saldo

37.154

40.403

40.415

39.787

39.658

39.302

Programma 3

Lasten

16.857

17.139

17.114

16.820

16.998

17.257

Baten

-2.311

-2.139

-2.068

-2.036

-2.003

-2.003

Saldo

14.545

15.000

15.046

14.784

14.996

15.254

Programma 4

Lasten

14.126

971

4.383

611

10.980

1.221

Baten

-11.814

-210

-3.787

-210

-9.973

-210

Saldo

2.311

761

596

401

1.006

1.011

Programma 5

Lasten

37.247

36.859

38.561

37.466

37.696

38.012

Baten

-23.013

-22.170

-23.353

-23.303

-23.338

-23.338

Saldo

14.234

14.690

15.209

14.163

14.358

14.674

Programma 6

Lasten

19.645

33.402

29.412

11.621

10.583

8.636

Baten

-18.487

-31.968

-38.157

-13.629

-10.882

-8.989

Saldo

1.159

1.434

-8.745

-2.008

-299

-353

Programma 7

Lasten

3.647

4.932

3.983

3.683

3.580

3.802

Baten

-2.683

-2.419

-2.520

-2.474

-2.434

-2.394

Saldo

964

2.513

1.464

1.209

1.146

1.408

Programma 8

Lasten

13.382

17.094

31.066

14.253

13.595

14.062

Baten

-12.316

-12.161

-23.700

-9.440

-9.203

-9.261

Saldo

1.066

4.933

7.366

4.813

4.392

4.801

Programma 9

Lasten

5.768

6.766

7.471

7.289

7.520

7.513

Baten

-196

-32

-32

-80

-80

-80

Saldo

5.571

6.734

7.438

7.209

7.440

7.433

Programma 10

Lasten

8.051

6.635

6.369

6.444

6.263

6.233

Baten

-2.494

-1.300

-1.155

-1.250

-1.020

-960

Saldo

5.557

5.335

5.214

5.194

5.244

5.273

Totaal (1)

Lasten

-106.990

278.671

299.262

256.918

264.210

253.216

Baten

265.644

-102.874

-124.612

-82.323

-89.033

-77.336

Algemene dekkings-middelen

Lasten

948

2.519

2.801

2.524

2.748

2.920

Baten

-187.538

-197.826

-202.162

-203.135

-201.674

-202.380

Saldo

-186.590

-195.307

-199.362

-200.611

-198.926

-199.460

Onvoorzien

Lasten

0

140

300

300

300

300

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

140

300

300

300

300

Overhead

Lasten

28.291

28.449

27.375

26.663

26.267

26.339

Baten

-2.368

-2.039

-1.736

-1.729

-1.423

-1.390

Saldo

25.924

26.410

25.639

24.934

24.844

24.950

Totaal (2)

Lasten

-189.906

31.108

30.476

29.487

29.315

29.560

Baten

29.240

-199.865

-203.899

-204.864

-203.097

-203.770

Reserves (3)

Lasten

19.865

19.513

19.918

8.349

5.129

6.134

Baten

-24.801

-26.583

-17.950

-7.523

-5.072

-6.216

Saldo

-4.936

-7.069

1.968

826

58

-82

Resultaat (1+2+3)

-6.948

-29

3.195

44

1.453

1.588

Weergave structureel begrotingssaldo

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Resultaat

-6.948

-29

3.195

44

1.453

1.588

Incidentele baten en lasten

-4.787

557

2.749

214

1.367

1.700

Voor de specificatie van het jaar 2018 wordt verwezen naar de jaarrekening 2018.

De conclusie hieruit is dat de begroting meerjarig structureel sluitend is. Dit met uitzondering van het begrotingsjaar 2020. Meerjarig is in 2023 het structurele saldo van de begroting € 112.000. Dit komt vooral doordat we geen structurele raming hebben opgenomen van de extra rijksinkomsten voor jeugdzorg.

Het saldo van incidentele baten en lasten wordt vooral veroorzaakt door grote, incidentele investeringen die opgenomen zijn voor het stadscentrum, waterveiligheid Maas, verschuivingen van investeringen in het MIP, afboeking van activa, investeringen in de organisatie en de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Structurele stortingen en onttrekkingen uit reserves

bedragen x € 1.000

Reserves

2019

2020

2021

2022

2023

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Bij

Af

Reserves ter dekking van de algemene dienst

Afloop gaswinstuitkering Maaslandgas

0

-2.029

0

-1.919

0

-1.809

0

-1.699

0

-1.589

Deposito BNG inzake opheffing HNG

0

-292

0

-264

0

-236

0

-208

0

-184

Subtotaal

0

-2.321

0

-2.183

0

-2.045

0

-1.907

0

-1.773

Reserves ter dekking van de afschrijvingslasten

Huisvestingskosten schoolgebouwen

0

-32

0

-30

0

-28

0

-26

0

-26

De Bolster Horizonschool

0

-41

0

-40

0

-40

0

-40

0

-39

Brede school centrum Lith

0

-202

0

-208

0

-206

0

-204

1.710

-202

Nieuwbouw school Geffen

0

-38

0

-38

0

-38

0

-37

0

-37

RNB/Sportcomplex Herpinia

0

-19

0

-18

0

-18

0

-18

0

-18

Kleedaccommodatie Amstelhoef

0

-39

0

-39

0

-38

0

-38

0

-38

Sportpark de Akkeren

0

-31

0

-30

0

-30

0

-30

0

-29

Kunstgrasveld Talentencampus

0

-67

0

-66

0

-65

0

-64

0

-63

Kleedaccommodatie MOSA'14

0

0

0

-12

0

-12

0

-12

0

-11

Revitalisering Koppelsteeg

0

-17

0

-16

0

-16

0

-16

0

-16

Rusheuvel

0

0

0

-15

0

-15

0

-14

0

-14

Nieuwbouw hertenkamp

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

Bouwkundige aanpassingen Museum Jan Cunen

0

-35

0

-35

0

-35

0

-34

0

-34

Brandweerkazerne Ravenstein

0

0

0

-177

0

0

0

0

0

0

kapitaallasten investeringen mobiliteit

0

-35

0

-35

0

-35

0

-34

0

-34

Projecten VRI 2017

496

-24

0

-64

0

-63

0

-62

0

-62

Parkeergarage

0

-35

0

-35

0

-35

0

-35

0

-35

Fietsenstallingen

0

-8

0

-8

0

-8

0

-8

0

-7

Investeringen openbare ruimte centrum**

321

0

0

-29

0

-29

0

-28

0

-28

Kapitaallasten bomen

0

0

330

0

330

-10

330

-21

0

-31

Brutering woonwagens

0

-9

0

-9

0

-9

0

-9

0

-9

Gemeentehuis

0

-721

0

-712

0

-704

0

-696

0

-688

ga terug