Programmabegroting 2020-2023

4. Uitkomst septembercirculaire 2019

4. Uitkomst septembercirculaire 2019

Samenvatting

In deze bijlage geven we een totaaloverzicht van de uitkomsten van de septembercirculaires 2019. We beginnen met een samenvattend overzicht in de tabel. Daarna lichten we elk onderwerp toe. De afzonderlijke effecten zijn ook als wijzigingen bij de desbetreffende programma’s opgenomen.
In het tweede deel van de bijlage geven we een nadere analyse van de uitkomsten.

Septembercirculaire 2019
Samengevat is de uitkomst van de circulaires als volgt:

bedragen x €1.000
Omschrijving20182019202020212022
Septembercirculaire 2019352-2.412-3.418-3.603-3.312
Af te zonder posten
Loon- en prijsontwikkeling0200200200200
Beschermd wonen4181.1361.2571.3891.389
Ambulantisering GGZ7495118137139
Invoering Wet verplichte GGZ0-25-26-26-26
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang014141414
Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)044444444
Donorwet016313131
LHBTI- emancipatiebeleid171717170
Maatschappelijke opvang-20-20-20-20-20
Participatie WSW en Wa-jong en begeleiding-71-61-57-52-60
WMO voorzieningen via Wlz0-46-63-75-83
Totaal af te zonderen posten4181.3701.5151.6591.628
Saldo mei- en septembercirculaire770-1.042-1.903-1.944-1.684

Analyse op hoofdlijnen

Bedragen x € 1.000

- is voordeel, + is nadeel

Onderdelen

2019

2020

2021

2022

2023

Samen de trap op/ af (accres)

1.265

-885

-1.957

-2.114

-1.676

Correctie loon- en prijsontwikkeling

200

823

1.257

1.258

Plafond BTW compensatiefonds

-169

Uitvoeringskosten SVB

155

Overige rijskontwikkelingen

-326

-512

-769

-1.087

-1.266

Samen de trap op en af
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Het accres 2019 is nadeliger. Dit komt doordat het Rijk dit jaar minder geld uitgeeft dan verwacht. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat projecten op het gebied van infrastructuur en defensie doorschuiven naar latere jaren. Dit betekent een nadeel voor ons in 2019, maar structureel een voordeel omdat de accressen vanaf 2020 stijgen. Ook het woningmarktpakket (circa € 1 miljard) zorgt voor een positieve bijstelling van het accres vanaf 2020.

Correctie loon- en prijsontwikkeling
In de septembercirculaire wordt uitgegaan van een inflatie van jaarlijks circa 1,7% (BBP). De verwachte inflatie van de overheidsconsumptie voor materiële en personele kosten is echter hoger. Dit betekent dat we een correctie door hebben moeten voeren om voldoende ruimte voor loon- en prijscompensatie te hebben in de toekomst. Dit gaat om een oplopend nadeel van circa € 1,3 miljoen.

Plafond BTW compensatiefonds

Gemeenten kunnen (voor een groot deel) kosten van BTW declareren bij het BTW compensatiefonds. Dit fonds heeft landelijk gezien een plafond. Wordt er minder BTW gedeclareerd, dan wordt het verschil toegevoegd aan de algemene uitkering. Wordt er meer BTW gedeclareerd dan wordt dit ten laste van de algemene uitkering gebracht. De laatste jaren heeft het Rijk een inschatting gemaakt dat er minder BTW door gemeenten wordt gedeclareerd. Omdat gemeenten steeds meer declareren is de ruimte steeds kleiner geworden en kunnen we minder inkomsten ramen. De huidige prognose vanuit het Rijk is dat deze ruimte in 2019 groter is dan verwacht. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 169.000.

Uitvoeringskosten SVB
Voor de uitvoeringskosten van de sociale verzekeringsbank voor zowel PGB Jeugd als PGB Wmo wordt een bedrag uit de algemene uitkering gehaald door het Rijk. Dit gaat om een bedrag van € 155.000 in 2020 voor onze gemeente.

Overige Rijksontwikkelingen
Binnen de overige Rijksontwikkelingen treden diverse effecten op:

  • Toename van hoeveelheden binnen het totaal van alle maatstaven, waarbij er met name een positief effect optreedt.
  • Diverse overige mutaties.