Programmabegroting 2020-2023

5. Financieel overzicht totale begroting

5. Financieel overzicht totale begroting

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

bedragen x € 1.000

Producten

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Zorg en welzijn

Jeugdwerk

600

-21

849

-21

838

-21

837

-21

836

-21

Jeugdzorg

29.520

-166

28.705

-41

28.824

-41

28.833

-41

28.843

-41

Wmo algemeen

1.383

-1.279

1.476

-1.167

1.367

-1.167

1.378

-1.367

1.380

-1.367

Wmo collectieve voorzieningen

11.298

-307

11.430

-297

11.448

-297

11.448

-297

11.431

-297

Wmo dagbesteding

2.236

0

2.232

0

2.232

0

2.232

0

2.232

0

Wmo individuele ondersteuning

7.462

0

7.551

0

7.401

0

7.401

0

7.401

0

Wmo beschermd wonen

18.839

-234

25.111

0

23.914

0

22.300

0

22.100

0

Wmo individuele voorzieningen

11.724

-184

11.787

-192

11.573

-252

11.561

-252

11.553

-252

Gezondheidszorg

3.154

-29

3.254

-29

3.255

-29

3.255

-29

3.309

-29

Totaal programma

86.217

-2.221

92.395

-1.748

90.852

-1.808

89.245

-2.008

89.085

-2.008

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Inkomensregelingen

31.068

-24.653

31.618

-25.101

31.898

-25.101

31.898

-25.101

31.898

-25.101

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.782

-2.422

4.991

-2.422

4.946

-2.422

4.887

-2.422

4.833

-2.422

Minimabeleid

1.377

0

1.388

0

1.388

0

1.388

0

1.388

0

Onderwijshuisvesting

6.613

-569

6.594

-569

6.276

-569

6.662

-569

6.844

-569

Begeleide participatie

18.602

0

17.554

0

16.939

0

16.376

0

15.784

0

Arbeidsparticipatie

5.342

-610

5.136

0

5.190

0

5.375

0

5.562

0

Schuldhulpverlening

873

0

1.228

0

1.243

0

1.165

0

1.087

0

Totaal programma

68.657

-28.254

68.508

-28.092

67.879

-28.092

67.751

-28.092

67.395

-28.092

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Kunst en cultuur

4.541

-75

4.663

-69

4.324

-10

4.294

-10

4.278

-10

Sportaccomodaties

4.585

-1.192

4.674

-1.127

4.692

-1.104

4.791

-1.070

4.768

-1.070

Overige voorzieningen

318

-37

321

-37

319

-37

319

-37

317

-37

Sportbeleid en activeringr

2.918

-276

2.983

-276

2.883

-276

2.739

-276

2.739

-276

Sociaal-cultureel werk

2.315

-281

1.991

-281

2.120

-331

2.375

-331

2.674

-331

Media

2.218

0

2.249

0

2.249

0

2.249

0

2.249

0

Musea

94

-80

100

-80

99

-80

99

-80

99

-80

Kermissen

150

-199

133

-199

133

-199

133

-199

133

-199

Totaal programma

17.139

-2.139

17.114

-2.068

16.820

-2.036

16.998

-2.003

17.257

-2.003

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

Centrumontwikkeling algmeen

747

-210

625

-210

455

-210

375

-210

375

-210

Herontwikkeling Walkwartier

224

0

3.758

-3.577

156

0

10.605

-9.763

846

0

Totaal programma

971

-210

4.383

-3.787

611

-210

10.980

-9.973

1.221

-210

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

Milieubeheer

2.015

0

1.878

0

1.842

0

1.865

0

1.860

0

Openbaar groen

6.190

-84

6.663

-84

6.756

-84

6.838

-84

6.936

-84

Projecten milieu en buitengebied

1.586

0

1.470

0

1.128

0

1.128

0

1.128

0

Wegen, straten en pleinen

7.918

-399

8.671

-508

8.772

-458

8.892

-458

9.112

-458

Afvalverwijdering particulieren

11.258

-12.267

11.838

-13.299

10.926

-13.299

10.932

-13.299

10.935

-13.299

Riolering

6.597

-8.103

6.782

-8.190

6.782

-8.190

6.782

-8.190

6.782

-8.190

Afvalverwijdering bedrijven

545

-533

525

-533

525

-533

525

-533

525

-533

Begraafplaatsen en crematoria

280

-204

275

-204

275

-204

275

-239

274

-239

Projecten openbare ruimte

146

-45

124

0

124

0

124

0

124

0

Hondenwacht

324

-535

336

-535

336

-535

336

-535

336

-535

Totaal programma

36.859

-22.170

38.561

-23.353

37.466

-23.303

37.696

-23.338

38.012

-23.338

Programma 6. Vitale economie

Economische ontwikkeling

4.839

-138

1.618

0

1.228

0

1.228

0

1.228

0

Haven

781

-517

860

-547

861

-548

889

-548

889

-548

Markten

93

-93

95

-93

75

-93

75

-93

75

-93

Overige bedrijfsmatige activiteiten

7.300

-6.424

7.661

-8.180

3.021

-3.031

4.246

-4.238

2.292

-2.298

Industrieterreinen

20.389

-24.796

19.178

-29.337

6.435

-9.957

4.144

-6.003

4.151

-6.050

Totaal programma

33.402

-31.968

29.412

-38.157

11.621

-13.629

10.583

-10.882

8.636

-8.989

Programma 7. Mobiliteit

Parkeren

2.300

-2.373

2.320

-2.504

2.173

-2.438

2.108

-2.398

2.118

-2.358

Verkeer

2.632

-46

1.663

-16

1.510

-36

1.473

-36

1.684

-36

Totaal programma

4.932

-2.419

3.983

-2.520

3.683

-2.474

3.580

-2.434

3.802

-2.394

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Strategische projecten/samenwerking

1.041

0

14.244

-13.106

1.138

0

1.108

0

1.108

0

Volkshuisvesting

3.918

-2.879

3.707

-2.941

3.671

-2.941

3.671

-2.941

3.670

-2.941

Evenementen en stadspromotie

798

0

821

0

821

0

821

0

824

0

Woningbouwcomplexen

7.138

-8.558

8.425

-7.278

5.264

-6.125

4.646

-5.887

5.112

-5.945

Recreatie en toerisme

955

-38

939

-38

919

-38

909

-38

909

-38

Ruimtelijke ordening

3.243

-686

2.930

-336

2.440

-336

2.440

-336

2.440

-336

Totaal programma

17.094

-12.161

31.066

-23.700

14.253

-9.440

13.595

-9.203

14.062

-9.261

Programma 9. Veilige omgeving

Integrale veiligheid

917

0

929

0

668

0

668

0

668

0

Toezicht en handhaving openbare orde

1.238

-32

1.503

-32

1.503

-80

1.503

-80

1.503

-80

Veiligheidsregio

4.611

0

5.039

0

5.119

0

5.349

0

5.342

0

Totaal programma

6.766

-32

7.471

-32

7.289

-80

7.520

-80

7.513

-80

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

College

1.147

0

1.124

0

1.124

0

1.124

0

1.124

0

Dienstverlening

2.749

-1.220

2.453

-1.045

2.527

-1.140

2.457

-1.020

2.427

-960

Overhead

28.449

-2.039

27.375

-1.736

26.663

-1.729

26.267

-1.423

26.339

-1.390

Verkiezingen

190

0

110

0

110

0

110

0

110

0

Rekenkamer

50

0

50

0

50

0

50

0

50

0

Wijkgericht werken

1.190

-80

1.300

-110

1.300

-110

1.190

0

1.190

0

Raad en raadscommissies

1.308

0

1.331

0

1.331

0

1.331

0

1.331

0

Saldo kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

35.084

-3.339

33.744

-2.891

33.107

-2.979

32.531

-2.443

32.573

-2.350

Programma 11. Financieel solide

Onvoorzien

140

0

300

0

300

0

300

0

300

0

Dividend en Winstuitkering

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

OZB belasting

1.565

-19.652

1.340

-19.414

1.340

-19.491

1.340

-19.491

1.340

-19.491

Treasury

-430

-1.077

-766

-1.041

-1.178

-1.007

-960

-970

-792

-938

Overige belastingen

5

-302

5

-302

5

-302

5

-302

5

-302

Reserveringen

54

0

54

0

54

0

54

0

54

0

Algemene baten en lasten

1.324

-641

2.166

-605

2.302

-642

2.308

-670

2.312

-670

Algemene uitkering

0

-176.054

0

-180.701

0

-181.594

0

-180.141

0

-180.880

bedragen x € 1.000

Producten: mutaties in reserves

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Zorg en welzijn

Wmo collectieve voorzieningen

0

-140

0

0

0

0

0

0

0

0

Wmo individuele voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jeugdzorg

0

-970

0

0

0

0

0

0

0

0

Jeugdwerk

0

-45

0

0

0

0

0

0

0

0

Gezondheidszorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wmo beschermd wonen

3.913

-2.843

0

-3.710

0

-2.346

0

-600

0

-400

Wmo algemeen

0

-145

0

-100

0

-100

0

0

0

0

Totaal programma

3.913

-4.143

0

-3.810

0

-2.446

0

-600

0

-400

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-132

0

-130

0

-86

0

-26

0

-26

Onderwijshuisvesting

0

-404

0

-286

0

-283

0

-280

1.710

-1.988

Minimabeleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begeleide participatie

0

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensregelingen

106

0

106

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

106

-546

106

-416

0

-370

0

-306

1.710

-2.014

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Sportaccomodaties

0

-172

0

-196

0

-194

0

-192

0

-189

Kunst en cultuur

0

-82

0

-186

0

0

0

0

0

0

Musea

47

-82

0

-43

0

-35

0

-34

0

-34

Sociaal-cultureel werk

12

-446

12

-85

12

-10

12

-10

12

-10

Sportbeleid en activeringr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

59

-781

12

-510

12

-239

12

-236

12

-233

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

Herontwikkeling Walkwartier

1.344

-321

2.199

-29

1.424

-29

0

-28

0

-28

Centrumontwikkeling algmeen

2.000

-402

1.500

-285

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

3.344

-723

3.699

-314

1.424

-29

0

-28

0

-28

Programma 5. Zuinig op ons klimaat

Openbaar groen

0

0

330

-330

330

-340

330

-351

0

-31

Wegen, straten en pleinen

0

-88

0

-88

0

-47

0

-47

0

-47

Projecten milieu en buitengebied

600

-355

0

-313

0

0

0

0

0

0

Afvalverwijdering particulieren

0

-880

0

-868

0

0

0

0

0

0

Riolering

247

0

0

-279

0

-279

0

-279

0

-279

Projecten openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Milieubeheer

0

-95

0

-85

0

-92

0

-115

0

-110

Totaal programma

847

-1.419

330

-1.962

330

-758

330

-791

0

-466

Programma 6. Vitale economie

Industrieterreinen

4.205

-16

9.966

-16

3.329

-16

1.669

-16

1.706

-16

Overige bedrijfsmatige activiteiten

631

-1.940

533

0

23

0

5

0

0

0

Haven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Economische ontwikkeling

138

-3.598

0

-325

0

-25

0

-25

0

-25

Totaal programma

4.973

-5.553

10.499

-340

3.351

-40

1.673

-40

1.706

-40

Programma 7. Mobiliteit

Parkeren

245

-455

245

-205

245

-241

245

-215

245

-266

Verkeer

746

-1.871

250

-130

250

-129

250

-78

250

-77

Totaal programma

991

-2.325

495

-334

495

-370

495

-293

495

-342

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Ruimtelijke ordening

920

-1.192

1.300

-490

0

0

0

0

0

0

Woningbouwcomplexen

2.398

-3.579

1.706

-5.803

963

-103

1.344

-103

936

-103

Volkshuisvesting

0

-579

0

-209

0

-189

0

-9

0

-9

Evenementen en stadspromotie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strategische projecten/samenwerking

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Recreatie en toerisme

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

Totaal programma

3.318

-5.354

3.006

-6.505

963

-295

1.344

-115

936

-115

Programma 9. Veilige omgeving

Veiligheidsregio

0

0

0

-177

0

0

0

0

0

0

Integrale veiligheid

0

-300

0

-65

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

0

-300

0

-242

0

0

0

0

0

0

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

Overhead

691

-1.462

535

-471

535

-228

35

-59

35

-116

College

103

0

103

0

103

0

103

0

103

0

Raad en raadscommissies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dienstverlening

0

-343

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

794

-1.805

638

-471

638

-228

138

-59

138

-116

Programma 11. Financieel solide

Reserveringen

0

-3.153

0

-2.895

0

-2.749

0

-2.602

0

-2.460

Treasury

1.167

0

1.134

0

1.136

0

1.137

0

1.137

0

Dividend en Winstuitkering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OZB belasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene baten en lasten

0

0

0

-150

0

0

0

0

0

0

Algemene uitkering

0

-480

0

0

0

0

0

0

0

0

RESULTAAT

329.293

-329.321

349.656

-346.461

294.754

-294.709

298.654

-297.201

288.909

-287.321

ga terug