Programmabegroting 2020-2023

6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

bedragen x € 1.000

Taakvelden

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

2.505

0

2.506

0

2.506

0

2.506

0

2.506

0

0.2

Burgerzaken

2.021

-1.220

1.945

-1.045

2.020

-1.140

1.950

-1.020

1.920

-960

0.4

Overhead

28.451

-2.039

27.377

-1.736

26.665

-1.729

26.269

-1.423

26.341

-1.390

0.5

Treasury

-430

-1.177

-766

-1.141

-1.178

-1.107

-960

-1.070

-792

-1.038

0.61

OZB woningen

0

-11.655

0

-11.642

0

-11.719

0

-11.719

0

-11.719

0.62

OZB niet-woningen

0

-7.878

0

-7.653

0

-7.653

0

-7.653

0

-7.653

0.63

Parkeerbelasting

111

-1.932

136

-2.047

172

-2.017

171

-1.987

171

-1.957

0.64

Belastingen overig

2.099

-933

1.886

-933

1.886

-933

1.886

-933

1.886

-933

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-176.054

0

-180.701

0

-181.594

0

-180.141

0

-180.880

0.8

Overige baten en lasten

1.519

-641

2.520

-605

2.656

-642

2.662

-670

2.667

-670

Totaal groep

36.276

-203.528

35.605

-207.502

34.727

-208.533

34.484

-206.615

34.699

-207.199

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.611

0

5.039

0

5.119

0

5.349

0

5.342

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.585

-112

3.973

-142

3.712

-190

3.602

-80

3.602

-80

Totaal groep

8.196

-112

9.012

-142

8.831

-190

8.952

-80

8.945

-80

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

10.519

-459

10.317

-524

10.264

-494

10.347

-494

10.778

-494

2.2

Parkeren

2.188

-441

2.184

-457

2.001

-421

1.937

-411

1.947

-401

2.4

Economische havens en waterwegen

781

-517

860

-547

861

-548

889

-548

889

-548

2.5

Openbaar vervoer

76

-30

70

0

70

0

70

0

70

0

Totaal groep

13.564

-1.448

13.430

-1.528

13.196

-1.463

13.243

-1.453

13.684

-1.443

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

4.839

-138

1.618

0

1.228

0

1.228

0

1.228

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

26.467

-28.958

29.365

-39.838

8.407

-11.731

17.103

-18.747

5.413

-7.092

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

93

-93

95

-93

75

-93

75

-93

75

-93

3.4

Economische promotie

155

-432

138

-432

138

-432

138

-432

138

-432

Totaal groep

31.554

-29.621

31.217

-40.362

9.849

-12.256

18.545

-19.272

6.855

-7.617

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

6.613

-569

6.594

-569

6.276

-569

6.662

-569

6.844

-569

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.805

-2.405

5.015

-2.405

4.968

-2.405

4.910

-2.405

4.853

-2.405

Totaal groep

11.418

-2.974

11.609

-2.974

11.245

-2.974

11.572

-2.974

11.697

-2.974

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

2.918

-276

2.983

-276

2.883

-276

2.739

-276

2.739

-276

5.2

Sportaccommodaties

4.585

-1.192

4.674

-1.127

4.692

-1.104

4.791

-1.070

4.768

-1.070

5.2

Sportaccomodaties

53

-54

53

-54

53

-54

53

-54

53

-54

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.530

-75

4.660

-69

4.321

-10

4.291

-10

4.275

-10

5.4

Musea

408

-80

410

-80

409

-80

409

-80

408

-80

5.6

Media

3.041

0

2.569

0

2.544

0

3.229

0

3.235

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.544

-111

8.014

-111

8.087

-111

8.159

-111

8.259

-111

Totaal groep

23.079

-1.788

23.363

-1.716

22.990

-1.634

23.670

-1.601

23.738

-1.601

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

10.971

-734

10.904

-599

11.041

-649

11.294

-649

11.575

-649

6.2

Wijkteams

719

0

663

0

663

0

663

0

663

0

6.3

Inkomensregelingen

34.353

-24.668

35.364

-25.116

35.550

-25.116

35.483

-25.116

35.407

-25.116

6.4

Begeleide participatie

18.602

0

17.554

0

16.939

0

16.376

0

15.784

0

6.5

Arbeidsparticipatie

5.342

-610

5.136

0

5.190

0

5.375

0

5.562

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.811

-184

5.862

-192

5.845

-252

5.833

-252

5.825

-252

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

16.720

-1.264

16.687

-1.152

15.740

-1.152

15.740

-1.352

15.740

-1.352

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

21.743

0

21.032

0

21.151

0

21.160

0

21.170

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

21.473

-234

27.872

0

27.275

0

25.661

0

25.461

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.786

0

2.786

0

2.786

0

2.786

0

2.786

0

Totaal groep

138.521

-27.694

143.860

-27.060

142.179

-27.170

140.371

-27.370

139.972

-27.370

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

7.374

-70

7.573

-70

7.574

-70

7.574

-70

7.628

-70

7.2

Riolering

6.597

-8.103

6.782

-8.190

6.782

-8.190

6.782

-8.190

6.782

-8.190

7.3

Afval

11.803

-12.800

12.362

-13.832

11.451

-13.832

11.457

-13.832

11.460

-13.832

7.4

Milieubeheer

3.027

0

2.567

0

2.501

0

2.524

0

2.519

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

280

-204

275

-204

275

-204

275

-239

274

-239

Totaal groep

29.081

-21.178

29.560

-22.297

28.583

-22.297

28.612

-22.332

28.663

-22.332

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

5.772

-686

18.860

-13.442

4.781

-336

4.671

-336

4.671

-336

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.399

-10.830

9.514

-8.545

6.353

-7.392

5.735

-7.154

6.181

-7.212

8.3

Wonen en bouwen

3.918

-2.879

3.707

-2.941

3.671

-2.941

3.671

-2.941

3.670

-2.941

bedragen x € 1.000

Taakvelden - mutaties reserves

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

103

0

103

0

103

0

103

0

103

0

0.4

Overhead

691

-1.462

535

-471

535

-228

35

-59

35

-116

0.5

Treasury

1.167

0

1.134

0

1.136

0

1.137

0

1.137

0

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-480

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

0

-3.153

0

-3.045

0

-2.749

0

-2.602

0

-2.460

Totaal groep

1.960

-5.095

1.772

-3.516

1.774

-2.976

1.275

-2.661

1.275

-2.576

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

-177

0

0

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

-300

0

-65

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

0

-300

0

-242

0

0

0

0

0

0

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

1.067

-2.280

250

-247

250

-204

250

-153

250

-151

2.2

Parkeren

245

-455

245

-205

245

-241

245

-215

245

-266

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

1.312

-2.735

495

-451

495

-445

495

-368

495

-417

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

138

-3.598

0

-325

0

-25

0

-25

0

-25

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.458

-1.940

10.499

0

3.351

0

1.673

0

1.706

0

Totaal groep

4.596

-5.538

10.499

-325

3.351

-25

1.673

-25

1.706

-25

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

0

-404

0

-286

0

-283

0

-280

1.710

-1.988

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-132

0

-130

0

-86

0

-26

0

-26

Totaal groep

0

-536

0

-416

0

-370

0

-306

1.710

-2.014

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

0

-172

0

-196

0

-194

0

-192

0

-189

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

-77

0

-186

0

0

0

0

0

0

5.4

Musea

47

-87

0

-43

0

-35

0

-34

0

-34

5.6

Media

1.024

-343

2.199

0

1.424

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0

-4

330

-334

330

-344

330

-355

0

-35

Totaal groep

1.071

-683

2.529

-759

1.754

-573

330

-581

0

-258

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

12

-631

12

-85

12

-10

12

-10

12

-10

6.2

Wijkteams

0

-970

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

106

-45

106

0

0

0

0

0

0

0

6.4

Begeleide participatie

0

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

0

-828

0

-700

0

-100

0

0

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

3.913

-2.115

0

-3.110

0

-2.346

0

-600

0

-400

Totaal groep

4.032

-4.598

118

-3.895

12

-2.456

12

-610

12

-410

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.2

Riolering

247

0

0

-279

0

-279

0

-279

0

-279

7.3

Afval

0

-880

0

-868

0

0

0

0

0

0

7.4

Milieubeheer

600

-400

0

-85

0

-92

0

-115

0

-110

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

847

-1.280

0

-1.231

0

-371

0

-394

0

-389

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

2.920

-1.644

2.800

-1.088

0

0

0

0

0

0

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.776

-3.595

1.706

-5.818

963

-118

1.344

-118

936

-118

8.3

Wonen en bouwen

0

-579

0

-209

0

-189

0

-9

0

-9

RESULTAAT

329.293

-329.321

349.656

-346.461

294.754

-294.709

298.654

-297.201

288.909

-287.321

ga terug