Programmabegroting 2020-2023

Programma 1. Zorg en welzijn

1. Inleiding

We willen graag dat al onze inwoners actief deelnemen aan de samenleving. Een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen is participatie, en vooral het hebben van werk. Daar zetten we dan ook zoveel als mogelijk op in. Uitgangspunt is om aan te sluiten bij de talenten, mogelijkheden en behoeften van inwoners. Aan onze inwoners vragen we om hun leven zoveel mogelijk naar eigen vermogen in de hand te nemen. Wanneer het niet vanzelf gaat, bieden we ondersteuning, zorg en opvang. Deze ondersteuning is gericht op zoveel mogelijk zelf en samen doen.  
We kijken integraal naar de problematiek van de inwoners, bijvoorbeeld in een combinatie van zorg, werk, schuldhulpverlening en armoede-ondersteuning. Meer zelfregie bij de inwoner en aansluiting bij de leefwereld vraagt een andere houding en andere manier van werken van professionals. Om te komen tot een integrale oplossing voor de inwoner werken we vanuit de disciplines werk en inkomen, welzijn, zorg, veiligheid,  schuldhulpverlening samen. We werken hierbij intensief samen met externe partijen in het veld.

De ontwikkeling van een nieuw zorg- en welzijn landschap is in volle gang. Na de decentralisaties in 2015 hebben we bij de Participatiewet, Wmo en Jeugd gezorgd voor een goede overgang. De transitie is in het algemeen goed verlopen. Nu werken we aan de grote transformatie-opgaven. Dit is een langdurig verandertraject. We moeten blijven investeren in vakmanschap van medewerkers en ons bewust zijn dat verandering extra tijd en energie kost. Ook in verband met de steeds veranderende wetgeving. Het gaat om meer en beter integraal werken, nieuwe vormen van ondersteuning en hulp, en het verbeteren van de toegang via sociale teams en basisteams jeugd. Het voorkomen van problemen of verergering is daarbij belangrijk. De komende jaren willen we meer expliciete aandacht voor preventie en een breed lokaal welzijnsaanbod.

Lasten & baten

Lasten

€ 92.394.865

26,4 %

Baten

€ 5.558.275

1,6 %

ga terug