Programmabegroting 2020-2023

Paragraaf verbonden partijen

2. Bijzondere ontwikkelingen/risico's

2. Bijzondere ontwikkelingen/risico's

Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)
De ODBN heeft een aantal turbulente jaren achter de rug. De organisatie heeft ingrijpende keuzes gemaakt en er zijn maatregelen getroffen om organisatorisch en financieel in control te komen. Een risico daarbij is dat het een uitdaging is voor de ODBN om personeel te behouden en te werven. Met de krapte op de arbeidsmarkt zal dit de nodige inspanningen vergen.
Vanuit onze zorg over de robuustheid van de ODBN verzoeken wij de ODBN om ons met regelmaat te informeren over de voortgang.

Omgevingswet
De toekomstige Omgevingswet (Ow) wordt één van de grootste wijzigingen in de wetgeving voor het fysieke domein van de afgelopen decennia. De wet bundelt 25 wetten, 120 sectorale AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) en honderden ministeriële regelingen. De uitgangspunten van deze wet zijn participatie en integrale aanpak op basis van vertrouwen, met als doelen minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven van inwoners en bedrijven en lokaal maatwerk.
De invoering van de wet is vertraagd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft aan dat het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet januari 2021 is.
Voor het zover is zullen de provincie Noord-Brabant, wij als gemeente en de ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noord) veel inspanning moeten leveren om deze wet binnen de eigen organisatie in te voeren.
Daarbij richten we ons ook op een intensivering van de samenwerking tussen partijen binnen en buiten de omgevingsdienst.
Ook in 2020 wordt dit voortgezet en krijgt dit onder andere een impuls door een samenwerking van alle projectleiders Omgevingswet van de deelnemende gemeenten en projectleiders Omgevingswet van de omgevingsdienst.

Veiligheidsregio Brabant-Noord
De Veiligheidsregio wil in de periode 2020 - 2023 doorgroeien tot een netwerkorganisatie die in staat is om regie te voeren op complexe veiligheidsvraagstukken in Brabant-Noord. Eventuele structurele extra kosten nemen ze opgenomen in de kadernota 2022. Verder moet eind dit jaar een besluit genomen worden over regionalisering van FLO-kosten (Functioneel Leeftijdsontslag). Wanneer daartoe wordt besloten dan zal onze gemeentelijke bijdrage vanaf 2021 met minimaal ongeveer € 50.000 toenemen.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

BSOB bestaat uit de gemeenten Asten, Bernheze, Gemert-Bakel, Laarbeek, Sint Anthonis, Someren, Landerd, Uden, Deurne, Boekel, Oss en het Waterschap Aa en Maas. De komende jaren blijft de BSOB zich richten op enerzijds een efficiënte bedrijfsvoering en anderzijds op een externe oriëntatie op de omgeving teneinde verdere uitbreiding met nieuwe deelnemers en/of nieuwe taken te kunnen realiseren.
Daarnaast blijft de BSOB de gesprekken aangaan met de huidige deelnemers om nader te verkennen op welke wijze zij haar dienstverlening kan verbeteren en uitbreiden met nieuwe diensten.

Veiligheidshuis

Per 1 januari 2019 is de fusie tussen het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf en het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch afgerond. Vanaf deze datum spreken we van Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost.

AgrifoodCapital/Regio Noordoost-Brabant
In 2019 zijn Raden, bestuurders en ambtenaren uit de regio noordoost Brabant meegenomen bij de ontwikkeling van 2 nieuwe strategische agenda’s voor. Zowel de Regionoordoost Brabant (de samenwerkende overheden ) als AgrifoodCapital (de Triple Helix organisatie in Noordoostbrabant) hebben via verschillende sessie opgehaald wat de ervaringen tot nu toe zijn en welke prioriteiten en accenten er gezet moet en worden voor een nieuwe periode tot 2030. Eind 2019/begin 2020 moeten beide agenda’s afgerond zijn en voor vaststelling  worden aangeboden aan de verschillende raden van de regio.