Programmabegroting 2020-2023

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting

Samenvatting

Het weerstandsvermogen geeft de financiële gezondheid van de gemeente weer. We drukken deze uit in een ratio. De uitkomst van de ratio moet in beginsel minimaal 1 zijn.
Op hoofdlijnen is het beeld als volgt:

Omschrijving

Bedrag/ratio incidenteel

Bedrag/ratio structureel

Geïnventariseerde risico’s

€ 9,8 miljoen

€ 1,3 miljoen

Weerstandscapaciteit

€ 30,0 miljoen

€ 4,3 miljoen

Weerstandsratio

3,07

3,42

De conclusie hieruit is dat de weerstandscapaciteit van voldoende omvang is om de gekwantificeerde risico’s te ondervangen. Er is ook ruimte voor het opvangen van onvoorziene risico’s. De weerstandsratio van de incidentele weerstandscapaciteit is lager dan dat we in voorgaande programmabegrotingen presenteerden. Dit komt omdat we de berekening van de weerstandscapaciteit hebben verbeterd. We nemen hierin nu alleen de daadwerkelijk vrij beschikbare ruimte mee. Ruimte in reserves waar via eerdere besluitvorming al een bestemming aan is gegeven, hebben we niet meer meegeteld in de weerstandscapaciteit. Dit betreft de bestemmingsreserves en inzet van de algemene reserve waarover al besloten is.

Ten opzichte van de jaarrekening zijn er een aantal risico's vervallen. Deze zijn inmiddels concreet geworden en de effecten hiervan zijn verwerkt in deze programmabegroting.

ga terug