Programmabegroting 2020-2023

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

3. Vervallen risico's

3. Vervallen risico's

De volgende risico's die in de jaarrekening 2017 nog naar voren kwamen zijn nu vervallen.

Risico

Actie

WMO dagbesteding en begeleiding

Dit hebben we als nadeel verwerkt bij de Eerste financiële tussenrapportage 2019.

Begraven

Dit hebben we als nadeel verwerkt bij deze programmabegroting 2020-2023.  

Afval

Het risico afval is vervallen omdat het zich in 2019 heeft voorgedaan. Door de toegenomen kosten is de reserve afval afgenomen tot nihil. Vanaf 2020 stijgen de tarieven en dekken we een deel af uit de vrijval van de ABR. Daarna is de bedoeling dat de tarieven kostendekkend worden.

ga terug